Over De Stichting

 

Over De Stichting

Lees meer over hoe onze doelstelling in elkaar zit

Doelstelling Stichting

De stichting heeft op 13 augustus 2010 haar statuten gewijzigd. Ingevolge artikel 2 van haar gewijzigde statuten heeft de stichting ten doel:

Ingevolge de artikelen 10, 11 en 12 is het bestuur van de stichting verplicht voorafgaande aan de vaststelling hiervan de jaarrekening, het jaarverslag en de begroting in concept aan de gemeente Alkmaar en alle participanten aan te bieden voor het geven van commentaar. Bij de vaststelling van de jaarrekening, het jaarverslag en de begroting is het bestuur echter niet gebonden aan dat commentaar.

Ex artikel 13 is het bestuur verplicht minimaal één keer per jaar een bijeenkomst te organiseren waarvoor de gemeente Alkmaar en de participanten worden uitgenodigd. Tijdens deze bijeenkomst geeft het bestuur toelichting op het gevoerde en te voeren beleid en wordt aan de gemeente Alkmaar en de contribuanten van de stichting de gelegenheid geboden hun visie op het beleid kenbaar te maken, aan het bestuur vragen te stellen over de conceptjaarrekening, conceptbegroting, enzovoorts. Deze bijeenkomst dient voor één juli van elk kalenderjaar te worden gehouden.

Ontstaansgeschiedenis van de Stichting Beheerschap Boekelermeer

Op 9 februari 2000 is ten overstaan van notaris mr. G.J. van Leersum de Stichting Beheerschap Boekelermeer opgericht. De stichting dankt haar bestaan aan het feit dat de gemeente Alkmaar begin jaren negentig heeft besloten dat bij c.q. na het verkopen van grond in de Boekelermeer een beheersorganisatie zal worden opgericht die tot taak zal hebben het beheer en het onderhoud van het bedrijventerrein Boekelermeer. Daarnaast dient deze beheersorganisatie tot doel te hebben het behoud c.q. de bevordering van een goed uiterlijk aanzien en vestigingsklimaat van het bedrijventerrein en de ontwikkeling van gemeenschappelijke voorzieningen. Tevens is destijds besloten dat de bevoegdheden van de beheersorganisatie zich niet zullen uitstrekken tot de publiekrechtelijke taken van de gemeente Alkmaar.

De gemeente Alkmaar heeft destijds tevens besloten dat deze beheersorganisatie zal worden gefinancierd door kopers van grond in de Boekelermeer te verplichten € 2,04 (te indexeren vanaf 1 januari 2000) per gekochte m² grond aan (de beheerder van) de beheersorganisatie (ook wel fonds genoemd) te voldoen en wel uiterlijk op het tijdstip dat deze beheersorganisatie zal worden opgericht. Tevens zal op laatstgenoemd tijdstip de gemeente Alkmaar een bijdrage aan de beheersorganisatie doen ter grootte van 1/3 deel van de door de betreffende grondkoper betaalde bijdrage.

In het kader van de oprichting van deze beheersorganisatie heeft de gemeente Alkmaar overleg gepleegd met vertegenwoordigers van eerdergenoemde grondkopers. Tijdens dit overleg is onder meer besloten dat:

  • de op te richten beheersorganisatie juridische gestalte zou krijgen in de vorm van een stichting;
  • de gemeente Alkmaar geen aanspraak maakte op het “benoemen” van een of meer leden van het bestuur van de stichting;
  • door het beoogde bestuur (nogmaals) schriftelijk aan de gemeente Alkmaar is bevestigd dat laatstgenoemde gemeente volledig verantwoordelijk blijft voor haar publiekrechtelijke taken met betrekking tot het bedrijventerrein Boekelermeer.

De oprichting van de stichting is onder meer vertraagd doordat in de loop van 1998 bleek dat de gemeente Alkmaar niet – althans niet op minnelijke basis danwel onteigening – de beschikking kon krijgen over het grootste deel van de gronden gelegen in het bestemmingsplan Boekelermeer-Zuid.

Uiteindelijk heeft de gemeente Alkmaar medio 2000 besloten om voormelde gronden door de particuliere eigenaar te laten behouden en exploiteren onder de voorwaarden zoals opgenomen in de zgn. exploitatieovereenkomst. Een van deze voorwaarden is dat voormelde particuliere grondeigenaar de kopers van de bij hem in eigendom zijnde grond zal verplichten een financiële bijdrage aan de stichting te leveren die gelijk is aan de financiële bijdrage die door de gemeente Alkmaar wordt bedongen van kopers van “Boekelermeerse” grond.

Vooruitlopend op dit besluit is door vertegenwoordigers van de Boekelermeerse grondeigenaren besloten om tot oprichting van de stichting over te gaan

15 Years Of Experience in Strategy Planning

a
Explore Our Consultancy Services Our Mission Statement